Vernostný program BONUS Card

Všeobecné podmienky Vernostného programu

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu TEVOS drogerie BONUS CARD (ďalej len „VP“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami a spoločnosťou TEVOS – SK s.r.o., IČO:54396867, adresa sídla: Matice slovenskej 12A, 97101 Prievidza (ďalej ako TEVOS), ktorá je prevádzkovateľom vernostného programu.

1.2 Vernostný program je systém poskytovania zliav a výhod prevádzkovaný spoločnosťou TEVOS, v spolupráci s predajňami označenými ako „TEVOS drogerie“, ako aj ďalšími zmluvnými partnermi (subdodávatelia), ktorí zabezpečujú poskytovanie jednotlivých benefitov členom vernostného programu za podmienok tu uvedených (ďalej len „Program“).

1.3 Predajne TEVOS spoločne tvoria neuzavretú skupinu predajní, ktorých prevádzky sú označené rovnakým názvom „TEVOS drogerie“ (spoločne ďalej len „Skupina TEVOS“). Aktuálny zoznam predajní je dostupný na webovom sídle TEVOS.

1.4 Využívať zľavy a výhody v zmysle Programu je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, ktorá dosiahla 18 rokov veku a vstúpila do Programu v zmysle týchto VP.

1.5 TEVOS je oprávnený podmienky poskytovania jednotlivých zliav a výhod pre členov Programu ako aj ich rozsah meniť. V momente, kedy sú takto zmenené podmienky sprístupnené na webovom sídle TEVOS a/alebo v reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti TEVOS, sú účinné. Pokiaľ zároveň dôjde k zmene týchto VP, tento moment účinnosti bude vždy vo VP uvedený. Právo člena Programu na ukončenie svojej účasti v Programe ostáva zachované.

2. Vernostná karta a vznik účasti v Programe

2.1 Vernostná karta BONUS CARD (ďalej len „VK“) je karta, ktorá bude na požiadanie poskytnutá členovi Programu bezplatne. Na VK sa zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch, pri ktorých je VK použitá. VK oprávňuje fyzickú osobu, ktorá je jej oprávneným držiteľom (ďalej len „držiteľ VK“), a to aj prostredníctvom tretej osoby (napr. rodinného príslušníka), využívať zľavy v zmysle Programu pri nákupe v predajniach TEVOS, ako aj iné výhody spôsobom určeným pre tieto výhody. Každá VK je majetkom spoločnosti TEVOS.

2.2 Účasť v Programe vzniká žiadateľovi, ktorý požiadal o vydanie VK vyplnením minimálne povinných údajov (označených hviezdičkou*), podpísaním prihlášky a jej odovzdaní v ktorejkoľvek predajni TEVOS Formulár prihlášky do Programu (ďalej len „Prihláška“) určuje spoločnosť TEVOS.

2.3 Člen Programu je oprávnený za podmienok stanovených v týchto VP užívať všetky výhody a benefity určené výlučne členom Programu, pokiaľ pre riadne poskytovanie týchto služieb nie je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov, označených v Prihláške ako nepovinné údaje, a člen Programu ich spoločnosti TEVOS neposkytol.

2.4 Vydanie VK – požiadať o vydanie VK môže iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16. rok života, a to vyplnením minimálne povinných údajov (označených hviezdičkou*) a podpísaním písomnej Prihlášky, ktorej formulár je k dispozícii v ktorejkoľvek predajni TEVOS. VK bude vydaná žiadateľovi priamo v príslušnej predajni po riadnom vyplnení a podpísaní Prihlášky.

2.5 Žiadateľ v Prihláške poskytne prinajmenšom nasledovné osobné údaje nevyhnutné pre splnenie účelu jeho účasti v Programe (povinné údaje označené hviezdičkou*): meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktnú poštovú adresu. V prípade, že žiadateľ pri vypĺňaní Prihlášky neuvedie povinné údaje, jeho vstup do Programu nie je možný a členom Programu sa stane až momentom vyplnenia a odovzdania novej Prihlášky. Ak žiadateľovi bude napriek tomu VK vydaná, táto VK bude zablokovaná a jej držiteľ bude povinný ju vrátiť do ktorejkoľvek predajne TEVOS. Neúplná Prihláška (s nevyplnenými všetkými povinnými údajmi) bude bezodkladne zoskartovaná.

2.6 Pre plnohodnotné využívanie výhod Programu môže žiadateľ v Prihláške, resp. kedykoľvek neskôr počas trvania členstva v Programe, poskytnúť aj ďalšie osobné údaje (nepovinné údaje).

2.7 Ak nastane zmena údajov poskytnutých držiteľom VK alebo ak chce držiteľ VK doplniť o svojej osobe nepovinné údaje za účelom plnohodnotného využívania zliav a výhod Programu, môže držiteľ VK tieto údaje zmeniť písomne doručením písomného oznámenia vlastnoručne podpísaného žiadateľom. Na tieto účely môže držiteľ VK využiť aj formulár zverejnený na svojom webovom sídle. O takejto zmene údajov spoločnosť TEVOS uchová príslušný záznam.

2.8 VK stratí platnosť v prípade, ak člen Programu VK odovzdá v ktorejkoľvek predajni, alebo ak stratu alebo odcudzenie VK oznámi (i) e-mailom z e-mailovej adresy, ktorú člen Programu zadal v Prihláške alebo poskytol TEVOS kedykoľvek neskôr počas trvania jeho členstva v Programe alebo (ii) písomným oznámením s vlastnoručným podpisom na formulári dostupnom na webovom sídle TEVOS; všetky oznámenia musia obsahovať identifikáciu člena Programu, číslo VK a oznámenie o strate alebo odcudzení. Držiteľovi VK sa neposkytne žiadna kompenzácia.

3. Použitie vernostnej karty

3.1 VK je použiteľná v ktorejkoľvek predajni v rozsahu určenom týmito VP v rozsahu určenom týmito VP.

3.2 Spoločnosť TEVOS nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím VK, ktorá bola stratená, odcudzená alebo ktorú držiteľ VK poskytol do držby tretej osobe. Škodou sa rozumie najmä odčítanie bodov z VK alebo odčerpanie iných výhod z VK. To neplatí v prípade odcudzenia alebo straty, ak škoda nastala až po tom, čo strata alebo odcudzenie bolo riadne nahlásené spoločnosti TEVOS držiteľom VK v zmysle týchto VP. Zamestnanci a spolupracujúce osoby jednotlivých predajní sú oprávnení, avšak nie povinní, skúmať vzťah medzi osobou, ktorá VK pri nákupe predloží, a držiteľom VK, aby nedochádzalo ku zneužitiu VK neoprávnenými, resp. držiteľom VK nepoverenými osobami.

3.3 Držiteľ VK je oprávnený použiť VK (či už na načítanie bodov za nákup alebo na použitie už nazbieraných bodov za účelom získania zľavy výmenou za odčítanie nazbieraných bodov) aj pri nákupe sortimentu pre iné osoby ako je držiteľ VK, resp. výslovne poveriť inú osobu (napr. rodinného príslušníka) na použitie VK pri svojom nákupe. Za použitie VK aj v takom prípade stále zodpovedá držiteľ VK ako člen Programu. Zamestnanci príslušnej predajne TEVOS sú oprávnení v prípade dôvodného podozrenia zo zneužitia VK overiť totožnosť osoby, ktorá VK predloží a jej vzťah k držiteľovi VK. Za týmto účelom sú oprávnení, nie však povinní, kontaktovať držiteľa VK, či už telefonicky alebo e-mailom, ak tieto kontaktné údaje držiteľ VK TEVOS poskytol. V prípade, že osoba, ktorá VK predložila, odmietne preukázať svoju totožnosť a zamestnanci majú dôvodné podozrenie z možnosti zneužitia VK, sú zamestnanci predajne oprávnení odmietnuť použitie VK. Príslušná predajňa pri nákupe VK zadrží, ak bola inou osobou ako držiteľom VK predložená VK, ktorej stratu alebo odcudzenie držiteľ VK oznámil spôsobom podľa bodu 2.8 týchto VP.

3.4 Pre vylúčenie pochybností, vzhľadom na možnosť použitia VK aj poverenými osobami držiteľa VK, resp. možnosť držiteľa VK zbierať na svojej VK body aj za nákup uskutočnený pre tretie osoby, údaje spracúvané TEVOS ako prevádzkovateľom Programu nemožno klasifikovať ako osobné údaje, nakoľko ich nemožno priradiť konkrétnej jednej fyzickej osobe. Podrobnosti k ochrane osobných údajov sú súčasťou Zásad ochrany osobných údajov pre vernostný program.

3.5 Držiteľ VK je oprávnený použiť VK v predajni sám alebo prostredníctvom poverenej osoby. Za použitie VK poverenou osobou zodpovedá držiteľ VK. Pokiaľ je VK použitá inou osobou ako držiteľom VK a VK nebola zablokovaná na základe oznámenia držiteľa VK ako stratená, resp. odcudzená, TEVOS ani žiadny z jeho zmluvných partnerov nenesú žiadnu zodpovednosť za takéto zneužitie.

3.6 Zamestnanci predajne sú oprávnení odmietnuť použitie VK pri nákupe, ak majú dôvodné podozrenie, že držiteľom VK alebo ním poverenou osobou sú vykonávané nákupy, ktoré nie sú určené na jeho osobnú spotrebu, prípadne na osobnú spotrebu členov jeho domácnosti (najmä s ohľadom na objem nákupov a druh nakupovaného sortimentu).

4. Nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK

4.1 Nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK je pre prehľadnosť a jednoznačnosť upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov pre vernostný program, ktorý je dostupný na webovom sídle TEVOS.

5. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

5.1 Vstupom do Programu vzniká členovi Programu právo využívať jednotlivé zľavy, akcie, benefity a služby tvoriace súčasť Programu podľa svojho uváženia, nie je však v žiadnom rozsahu viazaný tak urobiť. Členstvo v Programe nezaväzuje k žiadnym nákupom ani návštevám predajní alebo webového sídla. Držiteľ VK je oprávnený realizovať svoje nákupy (avšak bez možnosti využiť výhody Programu) v ktorejkoľvek inej predajni podľa vlastného výberu.

5.2 V prípade, že držiteľ VK nemá záujem o účasť v Programe, môže VK odovzdať predajni TEVOS, čím sa ukončí jeho účasť v Programe. Ukončením účasti zanikajú akékoľvek práva držiteľa VK z Programu vrátane nevyčerpaných zliav, bonusov a iných benefitov existujúcich ku dňu vrátenia VK. Spoločnosť TEVOS nezodpovedá za sprístupnenie, stratu, zneužitie ani iné neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK v prípade jej straty alebo odcudzenia alebo sprístupnenie VK inej osobe ako je držiteľ VK.

5.3 V prípade, že držiteľ VK túto VK odovzdá v predajni TEVOS, dostane o vrátení VK písomné potvrdenie.

5.4 Akékoľvek vernostné karty vydané podľa všeobecných podmienok Programu účinných do 24.5.2018 (vrátane) sa považujú za VK vydané podľa týchto VP. Fyzické osoby, ktorým boli tieto vernostné karty vydané, sa považujú za držiteľov VK podľa týchto VP.

5.5 Akékoľvek odkazy nachádzajúce sa na reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti TEVOS alebo predajní TEVOS na všeobecné podmienky Vernostného programu účinné do 24.5.2018 sa považujú za odkazy na tieto VP. Predajne TEVOS poskytujú zľavy výlučne podľa týchto VP, a to aj v prípade, že informácia nachádzajúca sa na reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti TEVOS vychádza zo všeobecných podmienok Vernostného programu účinných do 24.5.2018.

5.6 Zrušujú sa doteraz platné všeobecné podmienky Vernostného programu a tieto VP ich nahrádzajú.

5.7 Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.


cheap jerseyscheap jerseyscheap nfl jerseyscheap jerseys from chinacheap mlb jerseyscheap nhl jerseyscheap jerseyscheap nfl jerseyscheap mlb jerseyscheap nfl jerseys