Ochrana súkromia

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva vaše osobné údaje v rámci vernostného programu?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Mgr. Pavel Herel TEVOS, IČO:30431603, adresa sídla: Matice slovenskej 12A, 97101 Prievidza (ďalej ako TEVOS), ktorá ako prevádzkovateľ Vernostného programu je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov spracúvaných v súvislosti s vernostným programom („Program“).

Koho môžete kontaktovať v prípade otázok?

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. V otázke spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť:

 1. písomne, na poštovej adrese sídla TEVOS, Matice slovenskej 12/A, Prievidza
 2. telefonicky na čísle +421 902 945 600
 3. e-mailom na adrese: tevos.drogerie@stonline.sk

Prečo je spracúvanie Vašich osobných údajov pre nás potrebné?

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, či už na Prihláške alebo doplnili počas trvania Vášho členstva v Programe, spracúvame na účely plnenia našich povinností voči Vám ako členov Programu (poskytovanie vernostných bodov za nákupy, ako aj ďalších benefitov určených výlučne členom Programu).

Tieto osobné údaje, ako aj údaje získané z používania Vašej vernostnej karty, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte pre prípravu zvýhodnených ponúk našich tovarov a služieb šitých na mieru podľa Vašich potrieb, ktoré by ste inak nezískali. Tieto údaje taktiež analyzujeme za účelom získania informácií o úspešnosti predaja produktov v ponuke našich predajní a následného vylepšenia nášho portfólia pre Vaše potreby. Nákupné správanie zaznamenané na Vašej karte môže pochádzať z Vašich nákupov v predajniach TEVOS, ako aj nákupov osôb, ktorým kartu za týmto účelom zveríte.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobne údaje spracúvame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu so vstupom do Programu, ktorý ste vyjadrili vyplnením Prihlášky a jej podpisom. Osobné údaje, označené na Prihláške hviezdičkou * ako povinné, sú nevyhnutné pre vstup do Programu.

Vaše osobne údaje taktiež spracúvame za účelom zasielania ponúk ďalších benefitov, najmä emailom, ak ste s takýmto zasielaním udelili súhlas zaškrtnutím políčka „Áno“ pri súhlase pod č.2 a potvrdili svoju voľbu podpisom Prihlášky.

Kto okrem spoločnosti TEVOS spracúva Vaše osobné údaje v rámci Programu?

Vaše osobné údaje uvedené v Prihláške neposkytujeme priamo žiadnym ďalším tretím stranám.
TEVOS zabezpečuje plnenie Programu v spolupráci so svojimi vlastnými predajňami, ako aj ďalšími partnermi, ktorí môžu pre členov Programu realizovať jednotlivé benefity (napr. bezplatnú telefonickú infolinku) alebo zabezpečiť technickú správu systému Programu. Títo partneri spracúvajú Vaše osobné údaje ako Sprostredkovatelia. Tieto spoločnosti sú vždy starostlivo vyberané, náležite poučené a zmluvne zaviazané pre dodržiavanie všetkých potrebných opatrení na ochranu údajov v zmysle príslušných zákonov.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získané v súvislosti s Programom spracúvame len po dobu, kedy ste členom Programu, resp. kým neodvoláte súhlas so spracúvaním. TEVOS môže časť vašich údajov v obmedzenom rozsahu spracúvať aj naďalej, ak mu to prikazuje zákon (napr. predpisy o archivácii) alebo je to potrebné na ochranu práv (napr. preukázanie splnenia zákonných povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, a pod.). Prihlášku preto archivujeme po dobu 3 rokov od skončenia Vášho členstva v Programe. Ostatné údaje (najmä o nákupnom správaní) vymažeme alebo úplne anonymizujeme po ukončení Vášho členstva v Programe.

Aké máte práva?

 1. Môžete odvolať poskytnutý súhlas – Ktorýkoľvek z udelených súhlasov máte právo kedykoľvek odvolať, a to na formulári dostupnom na webovom sídle TEVOS, kontaktovaním nás na infolinke a vyššie uvedenej e-mailovej alebo poštovej adrese. Odvolaním súhlasu pod č. 1 na Prihláške zároveň ukončíte Vaše členstvo v Programe (odvolanie iných súhlasov nemá vplyv na trvanie Vášho členstva v Programe). Odvolanie ktoréhokoľvek súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase do momentu jeho odvolania.
 2. Môžete podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať‘ sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 3. Máte ďalšie práva – Máte tiež právo
  (i) požadovať od prevádzkovateľa prístup k spracúvaným osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,
  (ii) právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ je na to právny dôvod, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj
  (iii) na prenosnosť vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.

cheap jerseyscheap jerseyscheap nfl jerseyscheap jerseys from chinacheap mlb jerseyscheap nhl jerseyscheap jerseyscheap nfl jerseyscheap mlb jerseyscheap nfl jerseys